تمدید پروانه کسب

 تمدید پروانه کسب

مرحله اول

–          ثبت درخواست تمدید پروانه کسب در سایت www.iranianasnaf.ir و دریافت کد رهگیری

–          تکمیل فرم تقاضای تمدید پروانه کسب توسط متقاضی پروانه کسب و تسلیم آن به اتحادیه

–          ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه

–          ارائه رسید به متقاضی مبنی بر دریافت تقاضای تمدید پروانه کسب

–          بررسی تقاضا از سوی اتحادیه

–          بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی و ارائه گزارش به اتحادیه

–          طرح درخواست تمدید پروانه کسب در جلسه هیأت مدیره با حضور متقاضی پروانه کسب

–          پاسخ کتبی اتحادیه به متقاضی تمدید پروانه کسب

مرحله دوم

ارائه مدارک

–          اصل پروانه کسب قبلی

–          اصل دفترچه عضویت قبلی

–          ۸ قطعه عکس ۴*۳

مرحله سوم

صدور استعلام و اخذ گواهی از دستگاه های اجرایی ذیربط

–          اخذ و ارائه جوابیه شهرداری و یا ارائه گواهی پایانکار یا پروانه ساختمانی مبنی بر اداری یا تجاری بودن واحد صنفی

–          اخذ و ارائه جوابیه سازمان امور اقتصادی و دارایی و ارائه فیش واریزی حق تمبر مالیاتی

–          اخذ و ارائه گواهی مرکز آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان فارس مبنی بر گذراندن دوره آموزشی ویژه اصناف

             ( در صورت گذراندن دوره مذکور در مرحله صدور پروانه کسب نیازی به اخذ مجدد استعلام نمی باشد )

–          ارائه فیش واریزی حق السهم سازمان بازرگانی استان فارس

–          واریز اینترنتی حق السهم شورای اصناف کشور از طریق سایت www.iranianasnaf.ir

–          ارائه فیش تسویه حساب حق عضویت اتحادیه

مرحله چهارم

–          طرح پرونده تکمیل شده در جلسه هیأت مدیره اتحادیه

مرحله پنجم

–          صدور پروانه کسب